วีซ่าประเทศสหราชอาณาจักร

เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศสหราชอาณาจักร

- หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง 1 แผ่น หน้า-หลัง เป็นอย่างน้อย และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
- สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่ายติดอยู่ และ หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือ หน้าเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ถ้ามี)
- ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อด้วยตนเอง (สำหรับนักเรียนที่เรียน 6 เดือนขึ้นไป แบบฟอร์ม VAF3/สำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ถึง 6 เดือน แบบฟอร์ม VAF1)  หรือกรอกออนไลน์ได้ที่ http://www.visa4uk.fco.gov.uk/
- รูปถ่ายปัจจุบัน จำนวน 2 ใบ ขนาด 45x35 มิลลิเมตร (ประมาณ 2 นิ้ว) ขนาดของหน้าเป็น 2 ใน 3 ของพื้นที่ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)
- หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript รวมทั้งหลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจากจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ว่าเคยเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษา
- หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ระยะเวลาเรียนทั้งหมด/จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/วุฒิทางการศึกษาที่จะได้รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว
- หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระหว่างการศึกษาที่ประเทศอังกฤษดังนี้
- หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่ายรับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้
 - ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่บิดา–มารดา ต้องมีหลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ในรายละเอียด
- สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย (พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
- หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ถ้ามีธุรกิจส่วนตัวให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายงานทางการเงินของธุรกิจ สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ  หนังสือรับรองการทำงาน  หลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน (Payslip) หลักฐานการถือครองหุ้น  หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่น โฉนดที่ดิน
- หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ / ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี)
   - ในกรณีที่ญาติ เพื่อน หรือ Sponsor เป็นผู้รับรองให้ที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษ กรุณานำ
 - หนังสือรับรองยืนยันจะให้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
 - สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง
 - หลักฐานการเงินของผู้รับรอง
 - หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า
 - หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรอง เช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียนและค่าดำเนินการสมัครวีซ่าของวีเอฟเอส  9,950 บาท / วีซ่าท่องเที่ยว 3,556 บาท
 - ผู้ติดตาม (เช่นเด็กที่เดินทางกับผู้ปกครอง) ต้องจ่ายค่าวีซ่าในอัตราเดียวกับผู้ยื่นคำร้อง หลัก ผู้ติดตามทุกคนต้องจ่ายค่าวีซ่าไม่ว่าจะถือหนังสือเดินทางแยกหรือ มีรายชื่ออยู่ในหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง
 - ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต
 - ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอวีซ่า ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้
 - ไม่รับเช็คทุกชนิดเพื่อการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าบริการจัดส่ง
 - ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเป็นเงินบาทในรูปของ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เท่านั้นและสั่งจ่าย ในนาม "British Embassy Bangkok" หนึ่งท่านต่อหนึ่งใบ 
 

การตรวจร่างกาย Information Sheet for Tuberculosis Testing

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าตามที่ระบุข้างบนนี้ เป็นเอกสารที่กำหนดไว้โดยทั่ว ๆ ไป ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่อาจจะขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่าของท่าน เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า กรุณาถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด

คำร้องขอวีซ่าจะถูกส่งต่อไปที่สถานทูตอังกฤษเพื่อการพิจารณา หลังจากนั้น หนังสือ เดินทาง จะถูกส่งกลับมา ณ ศูนย์ยื่นคำร้อง ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกใช้บริการบริษัทจัดส่งเอกสารหนังสือเดินทางจะถูกจัดส่งให้ในวันถัดไป (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 – 20.00 น. ) ทั้งนี้บริการดังกล่าวนี้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร ซึ่งตั้งอยู่ที่:
อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) 183 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
หมายเลขโทรศัพท์สอบถามเกี่ยวกับการสมัครวีซ่า +66 (0) 2800 8050
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์.
เวลายื่นใบสมัคร: 08:30 - 15:00 น.
เวลารับหนังสือเดินทาง: 15:00-16:30 น.

การบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ
รัฐบาลอังกฤษกำลังนำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (การสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอล) มาใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการบันทึก ข้อมูลทางชีวภาพที่จะนำไปใช้ทั่วโลก ขบวนการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถทำให้ สะดวกขึ้นในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรในอนาคต และเพื่อต่อสู้กับการโกงวีซ่าและการใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรในแบบที่ผิด

หมายเหตุ
  - ผู้สมัครทุกท่านไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใด ต้องมาดำเนินการขอวีซ่าอังกฤษด้วยตัวเองที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ และจะต้องถูกสแกนนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอล ผู้สมัครไม่สามารถยื่นขอวีซ่าอังกฤษได้ถ้าหากผู้สมัครปฎิเสธขั้นตอนดังกล่าว
  - การสแกนนิ้วมือจะมีการบันทึกลงในเครื่องสแกน ที่นิ้วมือจะต้องไม่มีหมึก , ของเหลวหรือสารเคมีใดๆทั้งสิ้น หลังจากทำการถ่ายรูป ดิจิตอลจะถูกบันทึกและขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 5 นาที
  - ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมั่นใจว่าไม่มีการทาสี เช่นการทำเฮนน่า, แผลถลอก หรือการขีดเขียนใดๆทั้งสิ้น
  - บาดแผลจากของมีคมหรือ รอยช้ำบนใบหน้าก็ต้องรอให้หายเป็นปกติเสียก่อน จึงจะสามารถทำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพได้
  - รูปดิจิตอลจะไม่สามารถถูกถ่ายได้ถ้า ผู้สมัครคลุมผ้าปกปิดใบหน้า, ใส่แว่นตาดำ, คลุมหน้าหรือคอ
  - การสมัครขอวีซ่าอังกฤษจะไม่สมบูรณ์จนกว่าผู้สมัครจะได้รับการบันทึก ทางชีวภาพแล้ว

การเก็บบันทึกข้อมูลทาง ชีวภาพ กระบวนการนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2550 และจะใช้กับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศอังกฤษ:
- ผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ ที่ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่า ประเทศอังกฤษ
- ผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่สามารถให้บุคคลอื่นมาดำเนินการสมัครแทนได้
- หลังจากการยื่นเอกสารการสมัครขอวีซ่าแล้ว ผู้สมัครจะต้องเข้าไปที่ห้องบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ
- ผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น นอกจากว่าจะมีคำสั่งจากสถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ
- หลังจากที่ผู้สมัครจะได้ให้บริการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพแล้ว ผู้สมัครสามารถออกจากศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษได้ โดยจะได้รับการแสตมป์บนใบเสร็จ ก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทางออก

วิธีรับหนังสือเดินทาง
กรุณาตรวจสอบสถานะภาพในสมัครท่านก่อนเดินทางมารับที่ ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่า ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลา ปกติแล้วสถานทูตอังกฤษฯใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า อย่างน้อย 3–5 วันทำการ และสถานทูตฯ ต้องการสัมภาษณ์ผู้สมัครท่านใด ศูนย์ยื่นวีซ่าฯจะเป็นผู้ติดต่อเพื่อแจ้งวันและเวลาสัมภาษณ์แก่ผู้สมัคร

ต้องการตรวจสอบสถานะใบสมัครของท่าน  https://www.vfs.org.in/ApplicantStatus.aspx

ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางของท่านได้โดยมีทางเลือก 2 ทางดังนี้:
1. มารับพาสปอร์ตที่ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่าฯ ณ ที่ๆท่านมาสมัคร ผู้สมัครต้องนำ
     - ใบเสร็จตัวจริง
     - สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราแสตมป์ ของบริษัท วี เอฟ เอส (ไทยแลนด์) จำกัด

หมายเหตุ:
ถ้าท่านต้องการให้บุคคลท่านอื่นมารับแทน ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องเตรียม:
     - ใบเสร็จตัวจริงออกให้โดยศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ ณ วันที่ท่านมาสมัคร
     - หน้าพาสปอร์ตที่มีตราแสตมป์ของบริษัท วี เอฟ เอส (ไทยแลนด์) จำกัด
     - หนังสือมอบอำนาจจากผู้สมัคร หากผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถให้ผู้ปกครองมารับหรือเซ็นต์มอบอำนาจแทนได้
     - ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่มารับแทน
วัน - เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 15:00 – 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุด)

2. รับหนังสือเดินทางโดยใช้บริการ บริษัทจัดส่งเอกสารจีดีเอ
ผู้สมัครสามารถเลือกใช้บริการจัดส่งหนังสือเดินทางไปยังศูนย์รับเอกสารของบริษัทจี ดี เอ ที่ใกล้ที่สุด โดยบริษัทจัดเอกสารจี ดี เอ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเดินทางของผู้สมัครที่แจ้งความจำนงใช้บริการไปศูนย์ให้บริการที่ผู้สมัครเลือกไว้
หมายเหตุ: ค่าบริการจัดส่งเอกสารต้องชำระพร้อมกับค่าธรรมเนียมวีซ่าในวันที่ท่านมาทำการสมัคร

ค่าบริการจัดส่งคืนหนังสือเดินทาง:
- ในพื้นที่เขต กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล : 180 บาท
- ในต่างจังหวัด : 310 บาท (เชียงใหม่, ชลบุรี, สมุทรสาคร, ภูเก็ต และปริมณฑล)
- ภาคอีสาน (อุดรธานี) : 440 บาท
- ประเทศลาวและกัมพูชา : 700 บาท

สถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย
14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2 305 8333
แฟ็ก: +66 (0) 2 255 9278

เวลาทำการ (เวลาท้องถิ่น):
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 08:00-12:00 / 12:45-16:30
วันศุกร์: 08:00-13:00
Website: http://ukinthailand.fco.gov.uk

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่ต้องการนัดหมายล่วงหน้ากับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
ท่านต้องกรอกใบคำร้องขอวีซ่าก่อนที่ www.visa4uk.fco.gov.uk
และในวันนัดหมายกรุณานำใบคำร้องขอวีซ่าที่ท่านกรอกส่งทางออนไลน์มาด้วย

ผู้ยื่นคำร้องเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป รวมทั้งผู้ยื่นขอวีซ่านักเรียน และวีซ่าผู้ติดตามนักเรียน ต้องกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทอื่นๆ ทางออนไลน์ สามารถที่จะนัดหมายล่วงหน้าได้ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
 
สิ่งที่จะต้องใช้ในการกรอกวีซ่า
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- ที่อยู่ในประเทศอังกฤษ
- อีเมล์
 
เกี่ยวกับการนัดหมายเข้าไปดูข้อมูลที่นี่  https://www.vfs.firm.in/th-apptsystem/appscheduling/appwelcomethai.aspx

Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ +66 (0) 2261 2500 โทรสาร +66(0) 2261 2484
อีเมล education@regencytraveledu.com