รายการทัวร์
พิมพ์หน้านี้

ยุโรปนิวคอมแพ็ค (ฤดูใบไม้ผลิ) 
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 9 วัน
โดยสายการบินเตอร์กีสแอร์ไลน์ (TK)

คณะที่ 1 : วันที่ 20 - 28 มีนาคม 2552

คณะที่ 2 : วันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2552

จุดเด่นของทัวร์

 1. บินโดยเตอร์กีสแอร์ไลน์ทั้งไปและกลับ 
  (ท่านสามารถสะสมไมล์ ROYAL ORCHID PLUS ได้ 50%)
 2. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 3. อาหารเลิศรส อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง อาหารจีนและอาหารไทย
 4. ประเทศอิตาลี 
  • กรุงโรม เข้าภายในชั้น 1 ของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม เพื่อชมความอลังการและ ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมของชาวโรมันโบราณ
  • ฟลอเรนซ์ ชมความสวยงามของเมืองแห่งศิลปะ 
   จากบนจัตุรัสไมเคิลแองเจลโล
  • ปิซ่า ชมหอเอนปิซ่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
  • เวนิส ชมความโรแมนติคของนครกลางน้ำและจัตุรัสซานมาร์โค 
   และชมโรงงานเป่าแก้วมูราโน่ สินค้าชื่อดังของนครเวนิส
 5. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • ลูกาโน ชมความงามของทะเลสาบลูกาโน
  • พิชิตยอดเขาทิทลิส  ขึ้นกระเช้าโรแตร์ที่หมุนได้โดยรอบ 360 องศา เพื่อสัมผัสหิมะขาวสะอาดบนยอดเขาทิทลิส ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,200 เมตร
  • ลูเซิร์น ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ สัญลักษณ์ของเมือง 
   และช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของสวิส
 6. ประเทศฝรั่งเศส
  • กรุงปารีส ประทับใจกับนครหลวงแห่งแฟชั่นและน้ำหอม 
   ถ่ายรูปคู่กับ
   หอไอเฟล ล่องเรือในแม่น้ำแซนน์
  • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ชมรูปปั้นวีนัสอันโด่งดัง และภาพวาดโมนาลิซ่า
   ที่ลือลั่นไปทั่วโลก รวมทั้งงานศิลปะแขนงต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก
    

เส้นทาง กรุงเทพฯ - (อิสตันบูล) - วาติกัน - โคลอสเซี่ยม - โรม - หอเอนปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - เวนิส - ลูกาโน - เอ็นเกิ้ลแบร์ก - ยอดเขาทิทลิส - ลูเซิร์น ดิช็อง - รถไฟทีจีวี - ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - (อิสตันบูล)  - กรุงเทพฯ  (พักค้างคืนเมืองที่ขีดเส้นใต้) 


รายละเอียดการเดินทาง

1.      วันแรก                 กรุงเทพฯ - (อิสตันบูล)

2100  

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 สายการบินเตอร์กีสแอร์ไลน์ 
เช็คอินเคาน์เตอร์
"U"
เจ้าหน้าที่รีเจนซี่ฯ พร้อมต้อนรับอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2335   บินจากกรุงเทพฯสู่อิสตันบูล โดยเตอร์กีสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 061 (10.25 ชม.)

2.     วันที่สอง                 อิสตันบูล - กรุงโรม - ชมเมือง - เซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่

0600     

บินถึงอิสตันบูล แล้วเปลี่ยนเที่ยวบิน

0905   บินจากกรุงเทพฯสู่อิสตันบูล โดยเตอร์กีสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 061 (10.15 ชม.)บินจากอิสตันบูลสู่โรม โดยเตอร์กีสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1861 (2.30 ชม.)
1040  

บินถึงกรุงโรม นครหลวงอันยิ่งใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับแต่สมัยก่อนคริสตกาลแห่งสาธารณรัฐอิตาลี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เที่ยง  

รับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร

บ่าย  

รีเจนซี่นำท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในโลกและศูนย์กลางคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิค เพื่อเข้าชมความงดงามตระการตาภายในมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นผลงานล้ำค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปะของปรมาจารย์ บราเม็นเต้ ราฟาเอล 
และไมเคิลแองเจลโล ชมประติมากรรมเพียต้า งานสลักหินอ่อนเลื่องชื่อรูปพระเยซูคริสต์ที่ถูกปลดออกมาจากไม้กางเขนและนอนอยู่บนตักของพระแม่มารี ผลงานของไมเคิลแองเจโล ตลอดจนรูปหล่อสัมฤทธิ์ของนักบุญเซนต์ปีเตอร์ ผลงานอันวิจิตรงดงามของเบอร์นินี่ ชมที่ประทับสมเด็จพระสันตะปาปาและทหารรับจ้างชาวสวิส ผู้ถวายความอารักขาในชุดเครื่องแบบสไตล์เรอเนซองส์

จากนั้นนำท่านเข้าชมภายในสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดมหึมามีอายุมากกว่า 2,000 ปี และจุผู้คนได้ครั้งละถึง 55,000 คน แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมของชาวโรมันโบราณ ชมประตูชัยคอนสแตนติน ซึ่งเป็นต้นแบบของประตูชัยที่กรุงปารีส และชมโรมันฟอรัมย่านการค้าของกรุงโรมสมัยโบราณ แล้วนำท่านไปยังน้ำพุเทรวี่THREE COINS OF THE FOUNTAIN มีความเชื่อกันว่าถ้าท่านโยนเหรียญแล้วอธิษฐาน ท่านจะได้กลับมาที่กรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง ผลงานชิ้นโบว์แดงของเบอร์นีนี่ ศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งในยุคนั้น และเป็นที่มาของเพลง

1800   รับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าพักในโรงแรม SHERATON GOLF หรือเทียบเท่า

3.     วันที่สาม               โรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - ชมเมือง

0700     

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

0800  

รีเจนซี่นำท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (371 กม.) เมืองเก่าแก่แห่งแคว้นทัสคานีของอิตาลี บนพื้นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ระหว่างเชิงเขามอนเท 
ปิซาโน
กับชายฝั่งทะเลปิซ่า นำท่านชมหอเอนแห่งปิซ่า สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก และเป็นสถานที่ที่กาลิเลโอใช้เป็นที่ทดลองทฤษฏีที่ว่าวัตถุต่างชนิดกัน ถ้าน้ำหนักเท่ากันจะตกถึงพื้นพร้อมกัน หอเอนปิซ่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
โบนันโน ปิซ่าโน เพื่อใช้เป็นหอระฆังของวิหาร แต่เมื่อสร้างไปถึงชั้นที่
3 ก็เกิดอาการเอียงเนื่องจากพื้นดินในชั้นฐานรากไม่หนาแน่นและคงที่พอ การก่อสร้างหอได้หยุดลงชั่วคราวเป็นระยะเวลานานเกือบศตวรรษเพราะชาวเมืองยุ่งอยู่กับศึกสงคราม และต่อมาได้มีการสร้างเพิ่มเติมจนถึงชั้นที่ 7 และเสร็จสมบูรณ์ในปีคศ. 1655 โดยสถาปนิกรุ่นหลังพยายามแก้ไขให้อาคารตั้งตรงแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ แม้กระนั้นตัวอาคารยังคงยืนหยัดมาได้จนปัจจุบัน

1200  

รับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร

1300  

รีเจนซี่นำท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ (99 กม.) บ้านเกิดของไมเคิลแองเจลโล ศิลปินเอกแห่งยุคเรอเนซองส์ผู้โด่งดัง ชมรูปปั้นจำลองของเดวิด กษัตริย์หนุ่มรูปงามที่โด่งดังจากตำนานของพระคัมภีร์เก่าของศาสนาคริสต์ (ของจริงอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะคาเดมี่) ที่ยืนเปลือยกายด้วยสรีระอันงดงามอยู่บนจัตุรัสไมเคิลแองเจลโล ให้ท่านได้ประทับใจกับทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองฟลอเรนซ์ เริ่มจากริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน สะพานข้ามแม่น้ำที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก เรื่อยไปจนถึงจตุรัสซินญอเรีย ซึ่งเป็นจตุรัสที่สวยที่สุดในเมืองฟลอเรนซ์ ล้อมรอบด้วยพิพิธภัณฑ์ พระราชวังอุฟฟิซี่ของตระกูลเมอดิซี่และโบสถ์รับศีลมหาสนิท

1800   รับประทานอาหารพื้นเมืองที่ภัตตาคาร  ให้ท่านได้ลิ้มรสสปาเก็ตตี้และลาซานญา อาหารขึ้นชื่อของประเทศอิตาลี แล้วนำท่านเข้าพักในโรงแรม MADITERRANEO หรือเทียบเท่า

4.     วันที่สี่                 ฟลอเรนซ์ - เวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - โรงงานเป่าแก้วมูราโน - ลูกาโน

0700     

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

0800  

รีเจนซี่นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เวนิส (251 กม.) ราชินีแห่งท้องทะเลอาเดรียติคทางตอนเหนือของอิตาลี ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายและศิลปะในศตวรรษที่ 13 ถึง 17

1130  

นำท่านเดินทางต่อสู่ท่าเรือ TRONCHETTO เพื่อเดินทางข้ามไปยังเกาะเวนิส

1200  

รับประทานอาหารพื้นเมืองที่ภัตตาคาร

บ่าย  

นำท่านชมจัตุรัสซานมาร์โคอันลือลั่นใจกลางเมืองเวนิส มหาวิหารซานมาร์โค ต้นแบบศิลปะไบแซนไทน์ที่ดีที่สุด และพระราชวังดอดจ์ สถาปัตยกรรมโกธิคอันโอ่อ่างดงาม เมืองเวนิสสวยและโรแมนติคไม่เหมือนเมืองใดในโลก สิ่งก่อสร้างทุกอย่างในเวนิสคงสภาพเดิมมานานกว่า 800 ปี ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสาธารณรัฐอิสระที่ร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาล เมืองเวนิสไม่อนุญาตให้รื้อสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ ไม่มีรถยนต์ มีแต่เรือที่จำกัดไม่ให้เสียงดัง ทั่วโลกจึงหลงใหลในมนต์เสน่ห์ของเวนิสตลอดมา เมื่อได้เวลานำท่านชมสาธิตวิธีการเป่าแก้วมูราโน ผลงานหัตถศิลป์ของเวนิสที่โด่งดังมาหลายศตวรรษ ที่โรงงานเป่าแก้วมูราโน

1600   รีเจนซี่นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ลูกาโน (339 กม.) เมืองพรมแดนทางตอนใต้ของสมาพันธรัฐสวิส และได้ชื่อว่าเป็น "มอนติคาโลแห่งสวิตเซอร์แลนด์"
1900   อาหารพื้นเมืองที่ภัตตาคารในโรงแรม แล้วนำท่านเข้าพักในโรงแรม DE LA PAIX หรือเทียบเท่า

5.     วันห้า              ลูกาโน-เอ็นเกิ้ลแบร์ก-ยอดเขาทิทลิส-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้-ช้อปปิ้ง

0700     

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

0800  

รีเจนซี่นำท่านเดินทางสู่เอ็นเกิ้ลแบร์ก (171 กม.) เมืองตากอากาศและสกีรีสอร์ทที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้น นำท่านขึ้นรถกระเช้า "โรแตร์" ซึ่งหมุนได้โดยรอบ 360 องศา สู่ยอดเขาทิทลิส ที่สูงถึง 3,200 เมตร พร้อมชมทิวทัศน์เบื้องล่างอันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ บนยอดเขานี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี ท่านจึงมีโอกาสได้เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี ICE GROTTO และสนุกสนานกับการเล่นหิมะอย่างเต็มอิ่ม

1200  

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนยอดเขา ท่ามกลางทัศนียภาพเทือกเขาแอล์ปอันยิ่งใหญ่สวยงาม

บ่าย  

นำท่านเดินทางต่อสู่ลูเซิร์น เมืองตากอากาศริมทะเลสาบที่สวยงามและมีชื่อเสียง เมืองลูเซิร์น ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ เท่านั้น จนกระทั่งปี คศ. 750 มีการสร้างอาราม (CONVENT) ของพระในนิกายเบเนดิกทีนขึ้น ความเจริญของหมู่บ้านจึงเริ่มก่อตัวรอบ ๆ อารามแห่งนี้เป็นต้นมา 

รีเจนซี่นำท่านเที่ยวเมืองลูเซิร์นที่สวยจนได้สมญาว่า "เป็นเมืองที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์" ชมอนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิตกว่า 500 นาย ที่เสียชีวิตเพื่อปกป้องพระนางมารีอังตัวเน็ตในสงครามฝรั่งเศส ฯลฯ แล้วอิสระให้ท่านชมเมืองสวิตฯขนานแท้ที่ทุกคนใฝ่ฝัน และช้อปปิ้ง สินค้าชื่อดัง อาทิ นาฬิกา ROLEX, TAG HEUER, OMEGA, PATEK PHILIP, GUCCI, BUCHERER ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีช็อคโกแลตรสอร่อย เครื่องหนัง BALLY มีดพก VICTORINOX  นาฬิกากุ๊กกรู ฯลฯ

1800   รับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าพักในโรงแรม FLORA หรือเทียบเท่า

6.     วันที่หก             ลูเซิร์น - ดิช็อง - รถไฟด่วน ทีจีวี - ปารีส

0700    

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

0800  

รีเจนซี่นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนฝรั่งเศสสู่ดิช็อง (351 กม.) เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี แหล่งผลิตเหล้าองุ่นชื่อดังอย่างเช่น 
ชาโตเนอฟ, นูอี แซ็ง จอร์ซ, ซ็องเตนีย์ ฯลฯ

1200  

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ

1525  

รีเจนซี่นำท่านเดินทางโดยรถไฟด่วนทีจีวี เทคโนโลยีชั้นนำด้านการคมนาคมของประเทศฝรั่งเศสสู่นครปารีส (1.40 ช.ม.)

1705   รถไฟเข้าเทียบชานชาลาสถานี GARE DE LYON จากนั้นนำท่านชมความงดงามของนครปารีส เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
เมืองแห่งประวัติศาสตร์และศิลปะอันยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นมหานครแห่งแฟชั่นและน้ำหอม
1800   รับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร แล้วเข้าพักในโรงแรม EVERGREEN LAUREL หรือเทียบเท่า

7.     วันที่เจ็ด             ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้งย่านโอเปร่า

เช้า       

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

รีเจนซี่นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
(พระราชวังลูฟร์เก่า) พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันโด่งดัง ภายในจัดแสดงงานศิลปะกว่า 400,000 ชิ้น โดยแบ่งเป็นแผนกใหญ่ 6 แผนก ได้แก่ แผนกศิลปะโบราณตะวันออก แผนกกรีกโรมัน แผนกอียิปต์โบราณ แผนกประติมากรรม 
แผนกศิลปะวัตถุ และแผนกภาพเขียน ชมรูปสลักหินอ่อน "วีนัส เดอ ไมโล" เป็นรูปสลักหินอ่อนที่มีชื่อเสียง ตั้งโดดเด่นเป็นสง่ากลางห้อง ภาพวาดโมนาลิซ่าอันลือลั่นของจิตรกรเอก ลีโอนาโด ดาวินชี่ และชมมัมมี่ในแผนกอียิปต์โบราณ แหล่งกำเนิดอารยธรรมเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาเกือบ 4,000 ปี

1200  

รับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร

1300  

รีเจนซี่นำท่านชมกรุงปารีส ผ่านชมถนนริโวลี่ ซึ่งเป็นภาพพจน์ของปารีสมาแต่โบราณ ปลาซ วองโดม จัตุรัสสวยที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส และปลาซ เดอ ลา คองคอร์ด จัตุรัสเลือดซึ่งเคยใช้เป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวแนตในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารน็อตเตรอดาม ย่านนักศึกษาศิลปิน ย่านการค้า แอ็งวาลีดส์ ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพจักรพรรดินโปเลียน หอไอเฟล 
ประตูชัยอาร์ค เดอ ทริออมฟ์ ถนนซ็องเซลีเซ ต้นแบบถนนราชดำเนิน โรงอุปรากร ฯลฯ ปารีสสวยหยาดเยิ้มมาตลอด แม้ฮิตเลอร์ยังไม่กล้าทำลาย และถ้าจะเที่ยวให้ถึงแก่นจะต้องใช้เวลามากกว่าชั่ว
ชีวิต แล้วนำท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ย่านโอเปร่า อาทิ ห้างแพรงค์ตอง, แกลลอรี่ลาฟาแยต, ฯลฯ

1800   รับประทานอาหารไทยที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าพักในโรงแรม EVERGREEN LAUREL หรือเทียบเท่า

8.     วันที่แปด           ปารีส - ล่องแม่น้ำแซนน์ - อิสตันบูล - (กรุงเทพฯ)

0700     

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

0800  

รีเจนซี่นำท่านล่องเรือในแม่น้ำแซนน์ ชมความงามอันแสนโรแมนติคของกรุงปารีส หลายคนบอกว่าถ้าไม่ได้ล่องเรือในแม่น้ำแซนน์ เปรียบเหมือนไม่ได้มาปารีส แม่น้ำแซนน์เป็น "แม่น้ำแห่งความรัก" ซึ่งชาวปารีเซียงทุกคนรู้จักดี เป็นแม่น้ำสายสำคัญของฝรั่งเศสที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส แบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่ง มีเกาะกลางแม่น้ำ 2 เกาะ คือ อิลเดอลาซิเต้ และ อิลแซงต์หลุยส์ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคพร้อมชมสถานที่และสิ่งก่อสร้างสำคัญตลอดสองฟากฝั่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ แองวาลีดส์ โรงละครโอเปร่า หอไอเฟล มหาวิหารน็อตเตรอดาม ฯลฯ

1200  

รับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร

1400  

รีเจนซี่นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

1735   บินจากปารีสสู่อิสตันบูล โดยเตอร์กีสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1828 (3.30 ชม.)
2205   บินถึงอิสตันบูล แล้วเปลี่ยนเที่ยวบิน
2340   บินจากอิสตันบูลสู่กรุงเทพฯ โดยเตอร์กีสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 060 (9.30 ชม.)

9.     วันที่เก้า             กรุงเทพฯ

1305   

บินถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ                                                                                                                            


ราคาขาย (คณะที่ 1)
ผู้ใหญ่ท่านละ        

102,900

บาท                                         
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

96,900

บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน, มีเตียงเสริม)

86,900

บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ   

13,000

บาท
ราคาขาย (คณะที่ 2)
ผู้ใหญ่ท่านละ        

108,900

บาท                                         
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

102,900

บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน, มีเตียงเสริม)

92,900

บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ   

14,000

บาท
หมายเหตุ
 1. ในการเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
 2. ในการจองทัวร์ชำระมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน
 3. ไม่มีส่วนลดสำหรับท่านที่พักห้องสามเตียง
 4. ราคาขายข้างต้นคำนวณจากภาษีน้ำมัน (ณ วันที่ 30 ธค. 51) 14,500.- บาท 
  หากภาษีน้ำมัน มีการปรับราคาขึ้นหรือลงบริษัทฯ ขอปรับราคาขายตามความเป็นจริง
ราคาขายรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน - โรงแรม ตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าขนกระเป๋า กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
 • ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย 3% (คำนวณจากค่าสินจ้างและบริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% (คำนวณจากค่าสินจ้างและบริการ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองตลอดการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
 • มัคคุเทศก์คนไทยผู้ชำนาญงานจากรีเจนซี่เดินทางไปพร้อมกับท่านตั้งแต่ต้นจนจบ
ราคาขายไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 ก.ก.
 • ค่าทิปคนขับรถ / ไกด์ ขึ้นอยู่กับการให้บริการ
 • กรณีกระเป๋าหาย โดยเกิดจากสายการบิน, โรงแรม, รถทัวร์, ระหว่างการท่องเที่ยว บริษัทฯ จะจ่ายชดเชยความเสียหายให้ท่านดังนี้ ประเทศในแถบเอเชียภายในวงเงิน 100 เหรียญสหรัฐ ประเทศทางแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ภายในวงเงิน 200 เหรียญสหรัฐ
การยกเลิก
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิก 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิก 3 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
 1. เงินไทย ที่นำติดตัวไปนอกประเทศต้องมีไม่เกิน 50,000.- บาท
 2. เงินสกุลต่างประเทศ เวลาซื้อเงินกรุณาเตรียมตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทางเป็นหลักฐานประกอบ
 3. รีเจนซี่สงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ +66(0) 2261 2500 โทรสาร +66(0) 2261 2484
อีเมล travel@regencytraveledu.com